<----

Obsah

---->

Z posledních zjevení

Takto nepravidelně Mariina zjevení pokračovala až do roku 1983; do té doby došlo k 25 dalším zjevením, ze kterých vyjímáme tyto kratší úryvky :

3. prosince 1976. V Pierinině kapli. >> Maria : „Pierino, pochopila jsi, proč se zjevuji sama a nyní zcela v bílém?“ Pierina : „Protože jste Matka Pánova.“

Maria : „Ukazuji se ve svém šatu plném sněhobílého lesku proto, abych ukázala a zdůraznila, že jsem Neposkvrněné Početí. Jsem skutečně Matkou svého Božského Syna Ježíše Krista! Jsem Matkou plnou milostí, Matkou mystického Těla církve. Obklopena anděly jsem byla vzata na nebe a nyní jsem Matkou a Prostřednicí a Rozdělovatelkou milostí, pro vás, mé děti. Opravdu vás, mé děti, miluji …

Mé děti! Obzvláště milujte svatou čistotu! Nezanedbávejte tuto krásnou ctnost! Je našim Srdcím obzvlášť drahá.“ <<

5. ledna 1977. V Pierinině kapli. Maria : „Pán budiž milován a vzýván, on si zaslouží všechnu čest a chválu nebes i země! Jeho velká láska mě nechala vyslovit slovo Fiat, aby byl svět spasen. I za těchto dní síly temnoty a zla hledají, jak by přehlušily a zmařily všechno utrpení, které můj Božský Syn nabídl k záchraně lidstva. Skrze tuto pekelnou temnotu povstává mnoho zármutku a bolesti. Ale ještě větší je Pánova milosrdná a nekonečná dobrota, která chce toto lidstvo zachránit …

Nyní přišla hodina, abych opět v duších dávala rozzářit světlo víry, a ony se tak navracely k Pánu. Je to hodina mé největší lásky ke všem zasvěceným Bohu, k mým obzvlášť milovaným kněžím ...“

13. února 1977. Pierina : „Při modlitbě jsem se tázala Svaté Panny, co se má teď stát s putovní sochou, která byla 7. října 1975 přinesena papeži Pavlu VI. a byla tam přes 14 měsíců, ale na velmi silný nátlak kardinálů, biskupů atd. byla odnesena zpět do mateřského domu Salvatoriánů na Via della Conziliazione v Římě.

Svatá Panna mi odpověděla : „Nechejte sochu tam, kde je nyní, neboť odtud vidí na Vatikán! Mé Srdce je stále otevřeno a připraveno obdařovat Pánovými milostmi všechny mé věrné a pokorné děti.“

11. dubna 1977. Maria : „Tolik mých dětí se už nemodlí a nevěří a tak těžce zarmucuje Pána! Velké nebezpečí ateismu se rozšiřuje hrozným způsobem a chce strhnout svět do zkázy. Pro mnoho duší jsou to dnes časy velmi bolestné a neklidné, Božímu světlu uzavřené. Mé milované děti, zůstaňte pokorní, modlete se a buďte plni důvěry ve mne, Marii, Matku Spasitelovu! Tímto svým příchodem bych vám ráda přinesla zpět odvahu, abyste byli příkladnými křesťany. Choďte pilně ke svátostem, abyste zůstali silní ve světle Pánově. Modlete se svatý růženec a já vám přijdu na pomoc s milosrdnou láskou svého Božského Syna. Pohleďte, mé Srdce je stále všem otevřeno. Ráda bych stejnou láskou zachránila všechny. Jako Prostřednice se neustále přimlouvám. Od té doby, kdy jsem byla vzata na nebe, jsem nikdy nepřestala Pána prosit o milost spásy a záchrany.“

13. května 1977. Ve farním kostele před mší svatou. Maria : „Řekni všem lidem, kteří mě milují, že jejich srdce by se mělo stát líbezně vonící zahradou plnou modliteb, obětí a činů lásky, aby se tak mohlo velkodušně nabízet Pánu jako smírná oběť. Buďte dětmi pokornými, aby tak vámi mohla být zlomena lidská pýcha a aby tak církev mého Božského Syna byla osvobozena od mnoha úkladů, které ji chtějí zničit. Proto stále přicházím prosit o modlitby. Protože pouze modlitba a láska mohou zvítězit a dosáhnout obrácení mnoha duší ke světlu Pánovu.“

17. února 1978. Pierina : >> V mé kapli se ukázalo nebeské světlo a neočekávaně se zjevila Svatá Panna; řekla : „Můj Božský Syn Ježíš Kristus z lásky nezměrně trpěl. Z lásky na kříži zemřel a jeho Matka vzala na sebe toto nejtěžší utrpení a s ním se o ně podílela. To všechno z lásky pro záchranu lidstva. Jakou bolest zakusilo Matčino Srdce, když musela přihlížet, jak její Syn Ježíš umírá za záchranu duší.“

S nevylíčitelným smutkem : „V těchto tak bolestných časech, přeplněných hříchy, se obnovuje nové ukřižování v církvi mého Božského Syna. Je plna zděšení a bude bičována mnoha nebezpečnými a nepravými naukami, které se stále více rozšiřují a ničí víru a nevinnost duší. Člověk chce svou velkou a pyšnou inteligencí zničit Boží díla.“

Pierina : „Svatá Panno, pomoz nám, jsme přece tvými dětmi!“

Maria : „Ano, jsem vaší Matkou a přicházím, abyste si uvědomili, jak je toto zlo veliké a že vede církev a duše do záhuby. Přimlouvám se a snažím se vás vést za Světlem a probouzet vás k životu opravdové věrnosti k modlitbě, abyste odvážně a statečně světu ukazovali dobrý příklad, že jste opravdovými křesťany a tak byl porážen Nepřítel duší ve své pýše a domýšlivosti!

Můj Božský Syn Ježíš musel zemřít na kříži, byl ponížen, opovrhován a opuštěn svými přáteli. Ale ve stejném okamžiku se Nebesa rozevřela v triumfu. A pod křížem stála jeho Matka a ve své bolesti a utrpení se odevzdala do Boží vůle – ale s láskou a mlčky!“

Po tomto zjevení Pierina vypověděla : „Za celých třicet let těch mnohých zjevení jsem dosud nikdy neviděla Svatou Pannu v tak hořkých bolestech jako tentokrát. Když pak Maria zmizela, náhle se objevil nádherný světelný kříž.“ <<

17. dubna 1978. Maria : „Lidská pýcha chce zničit krásu stvoření, nechce už vědět o nekonečné Boží lásce, kterou svým dětem daroval. S pyšnou zatvrzelostí ve hříchu se staví proti Bohu. Pohleď, toto je příčina, proč nastaly tak smutné časy. Většina lidstva bude postižena utrpením. Tolik matek pláče, neboť se zatracuje tolik duší!

Ještě jednou přicházím a přináším vám poselství lásky a spásy, abych vás, mé milované děti,posílila pro život modliteb, obětí a abych vás posílila v důvěře, že prostřednictvím velkého díla Božího milosrdenství budete zachráněni. Nechť vás Svatý Duch osvětluje a vaše věrná srdce zapálí, abyste společně vzdávali úctu Bohu Všemohoucímu Otci, a tak se mohli navracet ke svatosti duše.

Modlete se, mé děti, modlete se za ony vaše bratry a sestry, kteří církvi mého Božského Syna způsobují bolest. I oni mají duši, která by měla být zachráněna. Mé milované děti, věnujte Pánu hodně obětí, za jejich úplné obrácení, aby se odřekli hříchu a navrátili se k plnosti nového života opravdových křesťanů. Mé děti, kteří jste zůstali věrni lásce k mému Božskému Synu, mějte se nadále rádi a v lásce odpouštějte těmto vašim bloudícím bratrům a sestrám! Já rozevírám zeširoka svou náruč a otevírám své mateřské Srdce, abych mohla svou mateřskou lásku rozdávat všem svým dětem. Boží vznešenost bude triumfovat!“

24. března 1983. Pierina : >>Svatá Panna se zjevila neočekávaně kolem 8. hodiny v mé kapli a s úsměvem mi řekla : „Opět přicházím, abych od Svého Božského Syna přinesla všem svým dětem milosti. Vy, mé milované děti, které jste mému Srdci obzvlášť drahé, stále důvěřujte Srdci své Matky …

Lidská věda by ráda zničila Boží dílo. Ale Bůh je mocnější a nekonečně milosrdný. Proto mě poslal do Fontanelle, abych tam rozdílela jeho milosti. Mé děti, opravdu se nenechejte zmást. Držte se vždy pohromadě, věrně pokračujte v modlitbách, vytvořte z tohoto místa, místo svatého pokoje. Zde jsem neustále přítomna, abych vyslechla vaše prosby a strasti a odevzdala je svému Božskému Synu Ježíši.“

Pierina : „Díky, Svatá Panno, za tyto vaše sliby. Teď vám odporoučím všechny osoby, které nosím v srdci, především všechny, kteří mi pomáhají.“ Pak jsem spatřila, tak jako už dříve, kostel s pěti kopulemi.

Maria k tomu s úsměvem řekla : „Opravdu, jednoho dne toto bude skutečnost. Má dcero, neboj se, jsem vám stále nablízku, abych vám rozdávala všechny milosti svého mateřského Srdce.“ <<

To byla poslední slova Svaté Panny k Pierině Gilliové, od té doby se jí už nezjevila. Pierina za osm let nato 13. ledna 1991 zemřela.

<----

Obsah

---->

inserted by FC2 system