Obsah

---->

A. M. Weigl

Maria, Mystická Růže

Montichiari – Fontanelle

Důležité upozornění

Podle dekretu papeže Pavla VI. Ze 14. 9. 1966 není k publikování zjevení, vidění, zázraků nebo k návštěvě míst neuznaných zjevení zapotřebí žádat o žádné církevní svolení.

V „Oficiálních aktech Svaté stolice“ (A.A.S./58/16 z 29. 12. 1966) byl zveřejněn dekret „Posvátné kongregace pro doktrínu víry“, kterým jsou zrušeny články 1399 a 2318 kanonického práva.

Tento odvolací dekret byl potvrzen 14. 10. 1966 jeho Svatostí Pavlem VI., který současně nařídil jeho publikování, a to za přítomnosti kardinála Ottaviani, místoředitele uvedené kongregace.

Kánon 1399 zakazoval právo publikace jistých knih, jako knih pojednávajících o zjeveních, viděních, proroctvích, zázracích. Katolíkům proto není třeba žádat o imprimatur a Nihil Obstat.

Kánon 2318 určoval tresty těm, kteří by porušili zákony cenzury a prohibice. Zveřejňování uvede-ných spisů ani návštěva míst zjevení proto nepodléhají cenzuře.

Ježíšova a Mariina zjevení a poselství moderní doby nejsou závaznými články katolické věrouky, a to ani v případě, že obdržela církevní schválení.

Posláním této publikace je pouze informovat o velmi závažných věcech duchovního i hmotného rázu, o kterých nechť si svobodný úsudek učiní každý čtenář sám.

Všechny obsažené texty je dovoleno šířit jakýmkoliv nezkresleným způsobem.

Printed by :Druckerei Bürger – Nottebaumskamp 9 – D – 45276 Essen – Steele

Pátý dodatek k publikaci
MARIA … MARIÁNSKÁ ZJEVENÍ A POSELSTVÍ LIDEM 20. STOLETÍ

Obsah

Maria, Mystická Růže

Montichiari

Fontanelle

Zjevení pokračují

Z posledních zjevení

Postoj církevních autorit

Putovní sochy

Zázračná znamení o obrácení

Tři meče

Ježíš o dnešní církvi

Eucharistie

Maria Spoluvykupitelka

Matka církve

Nový Jeruzalém

Odkazy

Modlitba k Mystické Růži

Ó, Maria, Mystická Růže, Matko Ježíšova i Matko naše ! Uděl nám z nebe své mateřské svaté požehnání ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého !

Zdrávas Maria …

Mystická Růže, Neposkvrněná Panno, Matko milosti, skláníme se před tebou, abychom uctívali tvého Božského Syna a vyprosili si od Boha milosrdenství. Prosíme o pomoc a milost, neodvolává-me se však na svoje zásluhy, ale výhradně na dobrotu tvého mateřského Srdce, a jsme si jisti, že nás vyslyšíš.

Zdrávas Maria …

Mystická Růže, Matko Ježíšova, Královno svatého růžence a Matko církve, mystického Těla Kris-tova, prosíme pro svět, rozervaný nesvorností, o dar dorozumění a míru a o všechny milosti, schop-né proměnit srdce mnoha svých dětí.

Zdrávas Maria …

Mystická Růže, Královno apoštolů, dej, ať kolem eucharistických oltářů rozkvetou četná kněžská a řeholní povolání, která by svatostí svého života a zapálenou horlivostí pro duše pomáhala rozšiřo-vat Království tvého Syna Ježíše po celém světě. Rozlej na nás své nebeské milosti !

Zdrávas Maria …

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství …

Mystická Růže, oroduj za nás !

Modlitba má imprimatur.

 

Obsah

---->

inserted by FC2 system